.بله شما می‌توانید تاسقف اشتراک یک سال اشتراک خرید‌داری کنید و مجموعه اشتراک‌های خریداری شده با هم جمع می‌شوند برای مثال اشتراک 6
ماهه دارید و با خرید یک اشتراک یک ماهه در مجموع شما دارای 7 ماه اشتراک هستید و این خرید‌ها را تاسقف یک سال می‌توانید ادامه دهید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!